Polityka Prywatności

1.    Informacja ogólna
Ochrona danych osobowych jest w Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „Benefit Systems”, „my”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania, a także ma na celu poinformować Ciebie o Twoich prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Benefit Systems wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania przez Ciebie.
 
2.    Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
Benefit Systems poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury, prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych,  dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy.
 
3.    Dane osobowe – co to znaczy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer karty, adres IP). Benefit Systems przetwarza dane osobowe w różnych celach. W zależności od celu, zastosowane mogą być różne podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania oraz okresy przechowywania.

4.    Czym jest przetwarzanie danych?
Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).
Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
 
5.    Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest Benefit Systems.
 
6.    Co to oznacza?
Oznacza to, że Benefit Systems decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, w jaki sposób będą one wykorzystywane.
 
7.    Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
•    listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”;
•    przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl;
•    telefonicznie pod numerem: 22 242 42 42;
•    przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/.
lub pisząc do inspektora danych osobowych na adres: iod@benefitsystems.pl
 
8.    W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię z Benefit Systems. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych następujących kategorii osób:
•    Użytkownik Karty MultiSport (pkt 9.1),
•    Przedstawiciel podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. Klienta, Partnera (pkt 9.2),
•    Osoba występująca z wnioskiem lub żądaniem (w tym kontaktująca się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu) (pkt 9.3),
•    Kandydat do pracy (pkt. 9.4),
•    Osoby odwiedzające naszą siedzibę (monitoring wizyjny) (9.5).
Powyższy katalog kategorii osób nie jest katalogiem zamkniętym. Jeżeli nie należysz do żadnej z wymienionym grup, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 7 powyżej.     


9.    Jeżeli jesteś…

9.1.    Użytkownikiem Karty MultiSport


Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Twojego pracodawcy, który udostępnił nam Twoje dane lub bezpośrednio od Ciebie różnymi kanałami komunikacji, m.in.: poprzez formularz zgłoszeniowy do Programu MultiSport przekazany nam za pośrednictwem Twojego pracodawcy, przez platformę internetową umożliwiającą zamawianie kart oraz przez Strefę Użytkownika (w przypadku użytkowników kart sportowych).


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:
•    wyraziłeś nam na to zgodę w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu MultiSport,
•    mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług lub mającego na celu podnoszenie jakości naszych usług poprzez prowadzenie analiz i statystyk oraz badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji,
•    mamy uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
•    jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Benefit Systems (np. na prowadzenie konta na platformie internetowej).
Twoje dane przetwarzamy również do celów podatkowych i rachunkowych, bo jest to wymagane przepisami prawa.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
•    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
•    marketingu produktów i usług podmiotów z nami współpracujących,
•    po rezygnacji z Programu MultiSport, w celu marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług lub mającego na celu podnoszenie jakości naszych usług poprzez prowadzenie analiz i statystyk oraz badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.


Jak długo przechowujemy przetwarzamy Twoje dane?
W zależności od celu i podstawy, przechowujemy Twoje dane przez wskazany poniżej okres:
•    w celu świadczenia usługi – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MS lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
•    w celu związanym z marketingiem bezpośrednim opartym o nasz prawnie uzasadniony interes – do momentu dezaktywacji Twojej karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
•    w celu związanym z marketingiem bezpośrednim opartym  o Twoją zgodę (czyli po rezygnacji z Programu MultiSport) – do momentu wycofania zgody,
•    w celu marketingu produktów i usług podmiotów z nami współpracujących w oparciu o Twoją zgodę – do momentu jej wycofania,
•    w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych,
•    w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym  pracownikom i współpracownikom, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klientowi (Twojemu pracodawcy), podmiotom drukującym kartę, dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym.  


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza EOG przez podmiot, który umożliwił Ci korzystanie z Karty. Takie przekazanie może się jednak odbyć wyłącznie w oparciu o przepisy RODO.  


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o wielkości podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z karty, wielkości miasta, w którym korzystasz z karty, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

9.2.    Przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. Klienta, Partnera:


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są:
•    w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz oraz w celu realizacji warunków tej umowy. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z podmiotem, z którym zawarliśmy umowę;
•    w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia;
•    w celach podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
•    w celu marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit Systems oraz mającego na celu podnoszenie jakości naszych usług poprzez prowadzenie analiz i statystyk oraz badanie zadowolenia z naszych usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Twoja zgoda.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
W zależności od celu, przetwarzamy Twoje dane przez okres wskazany poniżej:
•    w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
•    w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody;
•    w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych;
•    w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach współpracy z nami (np. sportowo-rekreacyjnych, szkoleniowych, multimedialnych, technologicznych), podmioty wspierające nasze działania marketingowe, podwykonawcy Benefit Systems w zakresie realizacji umowy m.in. w zakresie wydruku kart oraz ich dostarczania do adresatów. Odbiorcami Twoich danych mogą być także podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. z wykorzystaniem systemów informatycznych, nie będą one jednak podlegały profilowaniu.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

9.3.    Osobą kontaktującą się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu:


Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie różnymi kanałami komunikacji, m.in. poprzez:
•    formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie,
•    kontakt telefoniczny z naszą Infolinią,
•    kontakt mailowy na wszelkie upublicznione adresy poczty elektronicznej (np. daneosobowe@benefitsystems.pl, iod@benefitsystems.pl).
Podanie tych danych nie było Twoim obowiązkiem, ale było niezbędne do rozpatrzenia Twojej sprawy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane w celu:
•    obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie – przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i w ramach naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, o której mowa powyżej stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO),    
•    cele archiwalne i dowodowe – przetwarzanie danych odbywa się w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: nasi pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. z wykorzystaniem systemów informatycznych, nie będą one jednak podlegały profilowaniu.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.9.4.    Kandydatem do pracy:
Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy dostępne są w następującej lokalizacji:
https://www.benefitsystems.pl/o-nas/kariera/obowiazek-informacyjny-dla-kandydata/

9.5.    Osobą odwiedzającą naszą siedzibę (monitoring wizyjny):


Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy?
Przetwarzamy informację o Twoim wizerunku, który został utrwalony w ramach stosowanego przez nas monitoringu wizyjnego.
Twoje dane zostały przez nas pozyskane bezpośrednio od Ciebie, gdy odwiedziłeś/-aś naszą siedzibę znajdującą się w budynku C kompleksu Warsaw Spire przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa, na piętrach 11-14.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszego biura, a także w celu ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 14 dni od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

10.    Prawa osoby, której dane dotyczą:
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
•    prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do danych, które przetwarzamy,

•    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe. W zależności od celu przetwarzania, zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt zgodnie z pkt 7 niniejszej Polityki,

•    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy  Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś/aś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami w sposób określony w pkt 7 Polityki.

•    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla tego celu, sprzeciw może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym momencie.
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

•    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

•    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych i jeżeli Twoje dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostaną przez nas usunięte.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych w pkt 7 niniejszej polityki. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.
•    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

11.    Zmiany niniejszego dokumentu
Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 13.06.2019 r.

12.    Możesz się z nami skontaktować
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności możesz kierować je za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/
Prosimy o wpisanie stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym, co umożliwi nam skuteczniejszą obsługę Twojego zgłoszenia.

13.    FitSport Polska sp. z o.o.
Zasady zawarte w niniejszej polityce stosowane są również do FitSport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000422757, NIP: 5252532584, REGON: 146231491, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN będącą czynnym podatnikiem VAT.
 Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii


Witryny i strony internetowe firmy Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (dalej Benefit Systems) mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka) i inne, podobnie działające technologie. Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy w szczególności następujących serwisów („Serwisy”): www.benefitsystems.pl, www.kartamultisport.pl, www.emultisport.pl, ewentualnie innych, o ile powołujemy się w nich na jej zapisy.
Poniżej znajdziesz informacje na temat: plików cookies, jakie wykorzystujemy, technologii Local Storage, dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów, w tym informacje o komunikatach web push.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu ich używamy?
Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania Serwisów przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Serwisach i korzystania z ich zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania Serwisów przez użytkowników, zapewniają ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zwiększają ich wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?


Cookies sesyjne
Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do Serwisów, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.


Cookies stałe
Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z Serwisów i są przechowywane przez dłuższy czas. Serwisy przechowują ciasteczka z informacją o:
•    wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku od momentu zapisania na urządzeniu końcowym,
•    mieście, w którym się znajdujesz, przy założeniu, że wyraziłeś/aś zgodę na pobranie swojej lokalizacji.
Serwis www.kartamultisport.pl korzysta dodatkowo z ciasteczka zapisującego informację o:
•    stanie aplikacji, w tym o tym, czy zapoznałeś/aś się z udostępnionym przez nas samouczkiem dotyczącym sposobu korzystania z wyszukiwarki. Informacje dotyczące stanu aplikacji przechowywane są do momentu zmiany ustawień Twojej przeglądarki.


Cookies zewnętrzne
Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, współpracujących z naszymi Serwisami. Nasze Serwisy wykorzystują pliki służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki z nich korzystasz. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie.
Do tego celu korzystamy z narzędzi, które pomagają nam zrozumieć potrzeby użytkowników naszych Serwisów:
1.    Google Analytics – narzędzie, które służy do liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisów lub jakie ich części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Państwa urządzeniu pod tym adresem.

2.    Hotjar – narzędzie wykorzystujące pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o:
a.    zachowaniu naszych użytkowników na stronie, np. czas spędzany na konkretnych stronach, najczęściej wykorzystywane linki, napotykane trudności - to pozwala nam tworzyć i utrzymywać Serwisy w zgodzie z preferencjami użytkowników,
b.    urządzeniach naszych użytkowników (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej).
Hotjar przechowuje wyżej wymienione informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do ustalenia tożsamości poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link.

3.    Synerise – narzędzie dostarczane przez Synerise S.A. wspomagające działania mające na celu automatyzację procesów marketingowych oraz sprzedażowych, w tym przetwarzanie danych marketingowych i sprzedażowych oraz ich złożoną analitykę w modelu wielokanałowym, poprzez gromadzenie informacji o zachowaniach osób odwiedzających nasze Serwisy.


Cookies reklamowe
Są to pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.


Zarządzanie analitycznymi plikami cookies
Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:
•    Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
•    Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
•    Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out oraz https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.


Czy cookies są niebezpieczne?
Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.


Zarządzanie plikami cookies
Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.
Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:
1.    w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do serwisu www.kartamultisport.pl i korzystanie z jego funkcjonalności.
2.    w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, w szczególności:
•    Internet Explorer
•    Chrome
•    Safari
•    Firefox
•    Opera
W przypadku urządzeń mobilnych:
•    Android
•    iOS
•    Windows Phone
•    Blackberry

Dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów:


Local Storage
Serwisy korzystają także z technologii zwanej Local Storage. Local Storage to miejsce przechowywania informacji udostępniane przez Twoją przeglądarkę. Zapiszemy tu informację o wybranych przez Ciebie kartach MultiSport tak, abyś przy kolejnym wejściu nie musiał/a dokonywać ich ponownego wyboru.
W Local Storage przechowujemy również wybrane przez Ciebie wyszukania, tak aby po ponownym ich wpisaniu wyświetliły się w podpowiedzi i – tym samym – aby Twoje wyszukanie było szybsze.
Local Storage przechowuje dane bezterminowo, do momentu przywrócenia przez Ciebie ustawień domyślnych lub ręcznego dokonania zmian w pamięci podręcznej przeglądarki. Instrukcję znajdziesz na stronie pomocy przeglądarki, z której korzystasz.

Powiadomienia web push (wykorzystywane wyłącznie w serwisie kartamultisport.pl):


Czym są powiadomienia web push?
Powiadomienia web push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie Twojego urządzenia.
Dla nas jest to jedno z narzędzi o charakterze marketingowym, wspierających komunikację z Tobą. Dla Ciebie jest to źródło wiedzy o naszych usługach, w tym o nowościach, obiektach i aktywnościach sezonowych, akcjach, konkursach lub wydarzeniach.


W jaki sposób mogę je włączyć?
Otrzymywanie komunikatów web push wymaga Twojej zgody. Po wejściu na stronę www.kartamultisport.pl/ zapytamy Cię o to, czy chcesz otrzymywać od nas powiadomienia. Poprosimy Cię również o zapoznanie się z opisanymi tu informacjami. Jeżeli będziesz zainteresowany, kliknij „Zgadzam się” – to umożliwi nam przesyłanie interesujących Cię treści nawet wtedy, kiedy opuścisz naszą stronę.


Jakie informacje o Tobie (Twoje dane osobowe) posiadamy w związku z wysyłką powiadomień?
Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie powiadomień, posiadamy następujące informacje:
•    data i godzina zapisu na powiadomienia push;
•    lokalizacja związana z ustawieniami Twojej przeglądarki,
•    przeglądarka – jej rodzaj i identyfikator (czyli losowo nadany numer), system operacyjny, rodzaj urządzenia (tablet, mobile, desktop),
•    działania, jakie podejmujesz na naszej stronie: odwiedzane konkretne podstrony, kliknięcia w linki.
Zakres danych, jakie posiadamy, nie pozwala nam na jednoznaczne ustalenie Twojej tożsamości, jednak w związku z tym, że w pewnych okolicznościach informacje te mogą zostać uznane za dane osobowe, przetwarzamy je zgodnie z przepisami RODO.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest marketing naszych produktów i usług. W związku z tym, że usługi, o których mowa powyżej mogą być wynikiem współpracy z innymi podmiotami, komunikaty, które za Twoją zgodą będziemy do Ciebie kierować mogą zawierać informacje handlowe i marketingowe pochodzące zarówno od nas, jak i od podmiotów współpracujących.
Podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes i wyrażona przez Ciebie zgoda.


W jaki sposób mogę zrezygnować z powiadomień?
Możesz odwołać swoją zgodę i tym samym zrezygnować z otrzymywania powiadomień w dowolnym momencie. Żeby to zrobić wystarczy, że zmienisz ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dla przykładu możesz to zrobić w następujący sposób:


•    Google Chrome

Należy wejść w Ustawienia przeglądarki > Zaawansowane > Ustawienia treści > Powiadomienia. Wówczas w pasku przeglądarki będzie to adres chrome://settings/content/notifications. Na liście możemy znaleźć wszystkie strony, na których wyraziliśmy zgodę na powiadomienia push. Jeśli chcemy zrezygnować z ich subskrypcji, wystarczy z menu wybrać Usuń.

•    Firefox

Po wejściu w Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo wyszukujemy sekcję Uprawnienia > Powiadomienia. Na liście wyszukujemy strony, z których powiadomień chcemy się wypisać, po czym wybieramy opcję Blokuj.


•    Chrome Android
Po wejściu do przeglądarki Chrome, na prawo od paska adresu klikamy Więcej > Ustawienia > Powiadomienia. Na liście wyszukujemy strony, z których powiadomień chcemy się wypisać, po czym odznaczamy wybrane.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie powiadomień typu push. Sposób wycofania zgody został opisany powyżej.  


Komu przekazujemy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych są nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmiot udostępniający nam platformę do wysyłki powiadomień web push.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasze komunikaty do Twoich oczekiwań i preferencji. Dla przykładu, otrzymasz komunikaty o interesujących Cię produktach lub o wydarzeniach odbywających się w Twojej okolicy. Do profilowania wykorzystujemy informacje o działaniach, jakie podejmujesz na naszej stronie, a także informacje o Twojej lokalizacji (o ile nam ją udostępnisz).
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych  zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki Prywatności.


Google Tag Manager
Strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager.

Benefit Systems, jako operator Serwisów wdrożył rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie „ciasteczek”, ponieważ przy uwzględnieniu najlepszych praktyk uczciwie i otwarcie traktuje swoich Klientów.